Zebranie Rady Osiedla 2013-12-12


Zgodnie ze Statutem Rady Osiedla Nr 8 w jej siedzibie przy ul. Zbylitowskiej 9a, odbyło się posiedzenie Rady Osiedla z udziałem mieszkańców Mościc. Gościem posiedzenia Rady Osiedla była Zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa Dorota Skrzyniarz


Program posiedzenia Rady Osiedla Nr 8

 1. Stwierdzenie ważności Posiedzenia, (Lista obecności)
 2. Zatwierdzenie obowiązywania proponowanego Programu Posiedzenia Rady,
 3. Powitanie zaproszonych gości,
 4. Prezentacja wykonania zadań, finansowanych z Funduszu do dyspozycji RO, za rok 2013
 5. Wykonanie wniosków o interwencyjne działania zgłaszanych do Rady Osiedla,
 6. Dyskusja dot. Pkt. 4 i 5,
 7. Zgłaszanie wniosków mieszkańców do UMT na rok 2014,
 8. Dyskusja dot. pkt 7,
 9. Podjęcie Uchwały nr 17, dot. wyboru zadań finansowanych z budżetu Gminy Miasta Tarnowa, na rok 2014,
 10. Zakończenie Posiedzenia,

ad. 4. wykonanie przez UMT zadań, finansowanych z Funduszu do dyspozycji RO, za rok 2013

Lokalizacja Nazwa zadania Status
5. Przedszkole nr 33 Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Wykonano
4. ul. Ks.Indyka - Langiewicza Remont części chodnika, ul. Ks.Indyka - Langiewicza Wykonano
3. Czarna Droga Wykonanie barier przy rowie naprzeciw Cmentarza Wykonano
2. Czarna Droga Remont ziemnej nawierzchni parkingu koło cmentarza w Mościcach Wykonano
1. Dunajcowa Wykonanie barier energochłonnych na wjeździe na ul. Dunajcową od ul Chemicznej Wykonano

ad. 5. wnioski o interwencyjne działania zgłaszanych do Rady Osiedla, przez mieszkańców

 1. Ustawienie pojemników do segregacji odpadów na ul. Norwida - Wykonano 2012,
 2. Likwidacja zalegania wody opadowej przy bloku, ul. Ks. Indyka 13 - Nie wykonano, wymaga przebudowania kanalizacji deszczowej,
 3. Likwidacja zalegania wody opadowej przy ul. Ks. Indyka 6 - Nie wykonano wymaga przebudowania jezdni i chodników,
 4. Budowa ul. Podgórskiej - W realizacji, wykonano projekt, budowa po przebudowie PKP,
 5. Ułożenie progów zwalniających na ul. Ks. Indyka w okolicy pawilonu handlowego. Nie wykonano z powodów negatywnej opinii Policji
 6. Wniosek do Małopolskiej ITD o ilości przeprowadzonych kontroli tonażu samochodów na DW 973, - Odpowiedź: nie prowadzą takich statystyk
 7. Ul. Witosa- dziury w jezdni - Uzupełniano ubytki
 8. Wniosek do Komisji Statutowej o zmiany w Statucie RO - Brak odpowiedzi
 9. Ul. Jaśminowa, zakaz ruchu - wykonano
 10. Orlik. Wniosek o podwyższenie siatki od ul. Gałczyńskiego - wykonano
 11. Ul. Dunajcowa - pismo o niewłaściwe wykorzystanie działki budowlane - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie znalazł uchybień
 12. Remont ulicy Armii Krajowej, - Wnioski mieszkańców przekazano Komisji Rozwoju RMT celem umieszczenia remontu w Budżecie Miasta na 2014 r
 13. Tablice informacyjne RO - Wniosek umieszczono w zadaniach finansowanych z fund. Do dyspozycji RO,
 14. Remont chodnika pomiędzy ul. Grota Roweckiego a Sienkiewicza, - Otrzymano informację z CUO o możliwości wykonania remontu w miarę posiadanych funduszy w budżecie miasta
 15. Dokonanie podziału geodezyjnego działki nr 33/19 - Wydział geodezji podjął działania,
 16. Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Ks. Indyka i Akacjową oraz Kasztanową i Ks. Indyka - Wykonano
 17. Zalewanie ulicy dojazdowej do Ogródków Działkowych od ul. Traugutta - Podjęte rozmowy z CUO i Tarnowskimi Wodociągami nie przyniosły poprawy
 18. Nawierzchnia ul. Traugutta od skrzyżowania z ul, Langiewicza do Ks. Indyka Wnioski mieszkańców przekazano Komisji Rozwoju RMT celem umieszczenia remontu w Budżecie Miasta na 2014 r
 19. Dziury w nawierzchni łączników ul. Ks. Indyka z Ks. Reca - Załatano dziury
 20. Ul. Topolowa - ustawicznie zatykane kratki ściekowe - Nie wykonano
 21. Ul. Traugutta, przy skrzyżowaniu z Czerwonych Klonów - dziury, zalewanie wodą opadową, - Nie wykonano
 22. Dziurawa nawierzchnia ul. Turystycznej, - Nie wykonano, Przekazano wniosek do zadań z w ramach bieżących remontów,
 23. Przejście dla pieszych w ok. Cmentarza - Wykonano
 24. Wniosek na Policję o działania prewencyjne w związku z dewastowaniem placu postojowego obok Cmentarza - Brak Informacji
 25. Wniosek o uwzględnienie uwag mieszkańców dot. projektu parkingów na ul Traugutta po str. Południowej - Nie uwzględniono wniosku
 26. Tablice na nekrologi - Brak zgody UMT na umieszczenie tablic przez Zarząd Cmentarzy
 27. Kosze na śmieci przy często uczęszczanych ulicach - Wykonano
 28. Park im. Kwiatkowskiego, sprzątanie, pielęgnacja - Po wizji lokalnej z Pracownikami CUO uzgodniono prace niezbędne do wykonania
 29. Nie sprzątane, źle odśnieżane ulice Traugutta, Reca, dziury w jezdniach ulic Reca, Traugutta. Uwagi dot. sprzątania wszystkich ulic Osiedla przekazano do CUO. Komisja Rozwoju RMT wnioskuje o umieszczenie w budżecie Miasta na 2014 remontu ulicy Traugutta
 30. Ul. Mokra - kanalizacja - Zarząd RO wsparł wniosek mieszkańców
 31. Alejki na terenach zielonych za Mościckim Centrum Sztuki - RO wraz z projektodawcami Budżetu Obywatelskiego umieściła w projekcie "Strefa Aktywności Tarnowian" budowę alejek,
 32. Wymiana betonowej nawierzchni ulicy dojazdowej do Ogródków Działkowych - Podjęte rozmowy z CUO i Tarnowskimi Wodociągami nie przyniosły rezultatów w postaci poprawy wyglądu tej ulicy
 33. Przejścia przez trawniki na ul. Traugutta - Umieszczono wykonanie w planie zadań finansowanych z funduszy do dyspozycji RO
 34. Zatoki parkingowe na ul. Traugutta na odcinku od Langiewicza do Akacjowej - Wymaga dogłębnego rozważenia i konsultacji, likwidacja trawników i drzew nie jest jednoznacznie popierana przez większość mieszkańców
 35. Remont ulicy Turystycznej - Droga częściowo gruntowa, wniosek analizowany pod katem finansowania w ramach remontów
 36. Niszczenie trawników przy Mościckim Centrum Sztuki przez parkujące w trakcie imprez i zawodów sportowych, samochody, - Wnioski wielokrotnie przekazywane Policji i Straży Miejskiej - NIE PRZYNOSŁY PORZĄDANEGO SKUTKU. Problem zostanie zlikwidowany po wybudowaniu zatok parkingowych,
 37. Ulica Chemiczna - nadmierny ruch, dewastacja jezdni, zła kanalizacja burzowa - Temat w opracowaniu
 38. Przeniesienie Placu Zabaw z ul. Kruczkowskiego na łąkę przy ul. Norwida - Brak zgody UMT
 39. Remont ulic Ledóchowskich, Moraczewskiego - Nie znalazły się w budżecie na 2013 r.

ad. 7. Propozycja zadań, finansowanych z Funduszu do dyspozycji RO, na rok 2014

 1. ul. Zbylitowska - Remont części chodnika przy myjni samochodowej
 2. ul. Jarzębinowa - Odtworzenie ścieżek ziemnych z krawężnikami i klombem
 3. ul. Kolejowa - Wyrównanie poziomu jezdni z krawężnikami wjazdów do posesji
 4. ul. Kasztanowa - Remont jezdni i zatoki postojowej przy bl. Kasztanowa 9
 5. ul. Traugutta - Ułożenie przejść przez trawnik od zach. str. jezdni przy bl. nr 5,7,9,
 6. Zespół Szkół Sportowych - Sprzęt nagłaśniający dla szkoły,
 7. ul. Dunajcowa - Urządzenia na Plac zabaw,
 8. 1.ulica Vetulani i Armii Krajowej, 2.Czarna Droga - Zbylitowska, 3.Pszenna, wykonanie i zamontowanie dwóch, zamykanych tablic informacyjnych Rady Osiedla, wg wzoru istniejących obecnie (1 i 2) i założenie siatki zabezpieczającej na jednej(3)(ul. Pszenna)
 9. ul. Norwida, ul. Sienkiewicza, - Kosze na śmieci
 10. Ulica Kmicica - Remont chodnika
 11. Chodnik - przejście od Ks. Indyka - Akacjowej - Ustawienie ławki

Razem: 131 474,51


Zebranie Rady Osiedla 2013 Zebranie Rady Osiedla 2013 Zebranie Rady Osiedla 2013
Zebranie Rady Osiedla 2013 Zebranie Rady Osiedla 2013 Zebranie Rady Osiedla 2013
Zebranie Rady Osiedla 2013 Zebranie Rady Osiedla 2013 Zebranie Rady Osiedla 2013


góra strony