Cele i zadania

 

Rady Osiedlowe powołane są do życia, aby nadzorować, zarządzać i stanowić o funkcjonowaniu osiedla. To ciało kolegialne składające się z osób, wybranych w wyborach.

Rada Osiedlowa jest najniższą jednostką w hierarchii samorządu terytorialnego.

Członkowie rad, rad osiedlowych, pracują społecznie czyli nie otrzymują za swoją działalność wynagrodzenia. Decyzje rady osiedlowej mają moc prawną. Skład rady osiedlowej ma moc wnioskodawczą oraz opiniotwórczą. Zakres działania może wykraczać poza teren osiedla i promieniować na ogólniejsze działania władz miejskich.

W ramach kompetencji rad osiedlowej jest także stałe inicjowanie petycji obywatelskich i różnego typu inicjatyw obywatelskich. Celem działania rady osiedla jest wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców osiedla a także koordynowanie takich, działań, aby było one właściwie zarządzane. Rada Osiedla jest organem, do którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy i petycje.

Dodatkowo jako jednostka społeczna rada osiedla ma możliwość pracy i wspólnego działania z różnymi podmiotami, działającymi na niwie społecznej od dłuższego czasu, jak i krótko. Społeczność lokalna budowana jest przez skoordynowane i przemyślane działania obywateli. Rady Osiedlowe podlegają jednostkom o większym zakresie kompetencji, w ramach ustawodawstwa polskiego.

 

Zadania Rady Osiedla

 1. Wspieranie działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców osiedla.
 2. Składanie wniosków do organów miasta w sprawach ważnych dla mieszkańców, w tym:
  • w sprawach organizacji terytorialnej osiedla (łączenie, zmiana granic itp), przejęcia mienia komunalnego,
  • w sprawach budżetu miasta dotyczącego Osiedla,
  • lokalizacji instytucji kultury, oświaty, ośrodków rekreacji, sportu,
  • organizacji opieki zdrowotnej,
  • ochrony środowiska, zieleni,
  • komunikacji zbiorowej, organizacji ruchu, bezpieczeństwa i porządku,
  • przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
 3. Opiniowanie m.in.:
  • lokalizacji szkół podstawowych, placówek oświatowych, instytucji kultury,
  • publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • ośrodków sportu i rekreacji,
  • zmian w komunikacji zbiorowej,
  • przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych,
  • rozmieszczenia targowisk,
  • wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi,
  • decyzji w sprawach związanych z ochroną środowiska (np. lokalizacji punktów skupu złomu, lokalizacji nadajników telefonii komórkowej, budowy stacji paliw itd.),
  • realizacji inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej.
 4. Uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i komisji problemowych oceniających realizację zadań publicznych.
 5. Zapewnianie ścisłego współdziałania z Radą Miejską i jej Komisjami oraz Prezydentem w rozpatrywaniu spraw związanych z życiem Osiedla.
 6. Organizowanie stałych kontaktów z Radnymi Rady Miejskiej.
 7. Organizowanie działań mających na celu integrację społeczności osiedla.
 8. Służenie pomocą mieszkańcom w sprawach związanych z codziennym życiem na osiedlu.
 9. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi miasta, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców Osiedla.